พรรณไม้กลุ่มอื่น ๆ ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะกลุ่มและไม่ตรงกับกลุ่มอื่นข้างต้น ได้แก่

  • ปาล์ม เป็นพรรณไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์ปาล์มหรือมะพร้าว
  • ไผ่
  • ไม้ดอก
  • ไม้น้ำ
  • ไม้รอเลื้อย
  • เฟิน