ค้นหาพันธุ์ไม้ในฐานข้อมูล

การจัดหมวดหมู่ในฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ได้จำแนกเป็นสองลักษณะคือ การจำแนกตามหลักอนุกรมวิธาน โดยจัดกลุ่มตามวงศ์ (Family) ในแต่ละวงศ์จะแบ่งย่อยเป็น สกุล (Genus) ในแต่ละสกุลจะแบ่งย่อยเป็น ชนิด (species) ตามลำดับ การจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ไม้คลุมดิน, ไม้ล้มลุก, ไม้พุ่ม, ไม้ยืนต้น, ไม้เลื้อย และไม้ประดับอื่นๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นๆ การค้นหาพันธุ์ไม้ สามารถใช้การค้นหาได้จาก ชื่อสกุล ชื่อชนิด ประเภทของพันธุ์ไม้ สีของดอก วิธีการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง และการใช้ประโยชน์

ประเภทของพันธุ์ไม้

ข้อมูลของพันธุ์ไม้ในฐานข้อมูลแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 6 กลุ่ม คือ ไม้คลุมดิน, ไม้ล้มลุก, ไม้พุ่ม, ไม้ยืนต้น, ไม้เลื้อย และไม้ประดับอื่นๆ

ไม้คลุมดิน

พรรณไม้ที่มีขนาดเล็ก มักมีการเจริญเติบโตที่มีส่วนของลำต้นแตกแขนงทอดเลื้อยไปตามผิวดินหรือใกล้ระดับดิน โดยอาจจะมีส่วนปลายกิ่งหรือและส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ชูตั้งตรง ภ…

ไม้ล้มลุก

พรรณไม้ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุปีเดียวถึงหลายปี ไม่มีเนื้อไม้ ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา ภาพด้านล่างคือพรรณไม้ในกลุ่มนี้ คลิกที่ชื่อชนิดพันธุ์ไม้เ…

ไม้พุ่ม

พรรณไม้ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุหลายปี อาจมีเนื้อไม้ มีการแตกกิ่งก้านสาขา ตั้งแต่ระดับใกล้ผิวดินหรือที่ปลายยอด ภาพด้านล่างคือพรรณไม้ในกลุ่มนี้ ค…

ไม้ยืนต้น

พรรณไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุยืนยาวหลายปี มีส่วนลำต้นหลักสูง มีความมั่นคงแข็งแรง อาจมีเนื้อไม้หรือไม่มี มักมีการแตกกิ่งก้านสาขาที่ส่วนปลายยอดมากกว่าบริเวณ…

ไม้เลื้อย

พรรณไม้ที่มีอายุปีเดียวหรือหลายปี ส่วนของลำต้นและกิ่งก้านเลื้อยพัน โดยการบิดตัวหรือมีอวัยวะพิเศษใช้ยึดเกาะเกี่ยวไปตามที่อาศัย มักมีการแตกกิ่งก้านสาขาเข้าหาแสง ภ…

ไม้ประดับอื่น ๆ

พรรณไม้กลุ่มอื่น ๆ ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะกลุ่มและไม่ตรงกับกลุ่มอื่นข้างต้น ได้แก่ ปาล์ม เป็นพรรณไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์ปาล์มหรือมะพร้าว ไผ่ ไม้ดอก ไม้น้ำ ไม้รอเลื้อย…