เกี่ยวกับ<span>โครงการ</span>

เกี่ยวกับโครงการ

          โครงการการสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ชนิดพันธุ์พืช การผลิต และการค้าของไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นำไปสู่การจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการผลิต การตลาด สภาพแวดล้อม และข้อมูลเชิงวิชาการ ซึ่งฐานข้อมูลจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งยังเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจทั่วไป เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของคณะผู้วิจัย พบว่า ตลอดสองข้างทางมีร้านค้ากว่า 470 ร้านในระยะทาง 8.9 กิโลเมตร ซึ่งทางโครงการได้เก็บข้อมูลเกษตรกรทั้งหมด 123 ราย พันธุ์พืชไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด/พันธุ์ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายเป็นไม้ถุง ตั้งแต่ราคาหลักหน่วยจนถึงหลักหมื่นบาท พันธุ์ไม้ที่นิยมจำหน่าย เช่น เข็ม โกสน อโกลนีมา เป็นต้น และมีพืชชนิดอื่น ๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอด อีกทั้งหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 ยังถูกยกให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand อีกด้วย

 • 1000
  +
  ชนิดพันธุ์ไม้

  สำรวจพบพันธุ์ไม้ประดับมากกว่า 1,000 ชนิด

 • 400
  +
  เกษตรกร

  จากข้อมูลการสำรวจภาคสนาม มีเกษตรกรมากกว่า 400 รายที่เข้าร่วมกลุ่มผลิตไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า

 • 100
  +
  ผู้ตอบแบบสอบถาม

  มีเกษตรกรในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า 123 คนที่ร่วมให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้

 • 400
  +
  ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้

  มีสวนหรือร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้มากกว่า 470 สวน กระจายอยู่สองข้างทางของถนนเลียบคลองสิบห้า ตลอดระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล

ชุดข้อมูลที่มีให้บริการในฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (Agricultural Digital Database for Decision-making of Ornamental Plant Grower Groups in Rangsit Area.)

01.

ข้อมูลพันธุ์ไม้

          การจัดหมวดหมู่ในฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ได้จำแนกเป็นสองลักษณะคือ การจำแนกตามหลักอนุกรมวิธาน โดยจัดกลุ่มตามวงศ์ (Family) ในแต่ละวงศ์จะแบ่งย่อยเป็น สกุล (Genus) ในแต่ละสกุลจะแบ่งย่อยเป็น ชนิด (species) ตามลำดับ และแบบที่สองคือ การจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ไม้คลุมดิน, ไม้ล้มลุก, ไม้พุ่ม, ไม้ยืนต้น, ไม้เลื้อย และไม้ประดับอื่นๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ชนิ…

02.

ข้อมูลภูมิอากาศ

          รายงานสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศ Digital Farm System K-15 ที่ตั้งสถานี ตำบลคลองปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แสดงค่าต่างๆ ณ เวลาปัจจุบัน ได้แก่ ความเปียกใบ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ปริมาณการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ปริมาณน้ำฝนประจำวัน ปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดเดือน และปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดปี

03.

รายการและราคาพันธุ์ไม้

          ข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย และราคาพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลองสิบห้า อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตารางแสดงรายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย แสดงรายละเอียด ชื่อสวน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ของร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ ตารางแสดงราคาพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย แสดงรายชื่อพันธุ์ไม้ ชนิดภาชนะบรรจุ ขนาดภาชนะ และช่วงราคา  

โครงการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ

การสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (Agricultural Digital Database for Decision-making of Ornamental Plant Grower Groups in Rangsit Area.) เป็นหนึ่งในสิบสามโครงการย่อยของ โครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Development of Smart Thai Agriculture Using Big Data) ซึ่งอยู่ในคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ตามแผนความร่วมมือของ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)