โครงการการสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ชนิดพันธุ์พืช การผลิต และการค้าของไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นำไปสู่การจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการผลิต การตลาด สภาพแวดล้อม และข้อมูลเชิงวิชาการ ซึ่งฐานข้อมูลจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งยังเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจทั่วไป เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของคณะผู้วิจัย พบว่า ตลอดสองข้างทางมีร้านค้ากว่า 470 ร้านในระยะทาง 8.9 กิโลเมตร ซึ่งทางโครงการได้เก็บข้อมูลเกษตรกรทั้งหมด 123 ราย พันธุ์พืชไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด/พันธุ์ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะจำหน่ายเป็นไม้ถุง ตั้งแต่ราคาหลักหน่วยจนถึงหลักหมื่นบาท พันธุ์ไม้ที่นิยมจำหน่าย เช่น เข็ม โกสน อโกลนีมา เป็นต้น และมีพืชชนิดอื่น ๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอด อีกทั้งหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 ยังถูกยกให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand อีกด้วย