เกี่ยวกับ<span>โครงการ</span>

เกี่ยวกับโครงการ

การสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (โครงการย่อยที่ 2) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยในปีแรก (พ.ศ. 2559) ได้สำรวจข้อมูลของเกษตรกร ชนิด/พันธุ์ของไม้ดอกไม้ประดับที่ผลิตและจำหน่าย ณ หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และสำคัญของประเทศไทย จากนั้นนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซด์ (https://data.addrun.org) ที่รวบรวมข้อมูลของเกษตรกร และไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่าง ๆ มากกว่า 1,000 ชนิด โดยรวบรวมข้อมูลด้านอนุกรมวิธานที่ถูกต้องและครอบคลุม พร้อมรูปภาพประกอบ รายชื่อและที่ตั้งร้านค้าตลอดสองข้างทางของคลอง 15 ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาเส้นทางและพิกัดที่แน่นอนของแต่ละร้านได้ด้วยระบบ GPS หลังจากเปิดให้ใช้งานเว็บไซด์ มีผู้เข้าชมเว็บไซด์ทั่วโลก มากกว่า 133 ประเทศ (ประมาณ 1.5 ล้านครั้ง) (เพิ่มเติม…)

 • 1000
  +
  ชนิดพันธุ์ไม้

  สำรวจพบพันธุ์ไม้ประดับมากกว่า 1,000 ชนิด

 • 400
  +
  เกษตรกร

  จากข้อมูลการสำรวจภาคสนาม มีเกษตรกรมากกว่า 400 รายที่เข้าร่วมกลุ่มผลิตไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า

 • 100
  +
  ผู้ตอบแบบสอบถาม

  มีเกษตรกรในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า 123 คนที่ร่วมให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้

 • 400
  +
  ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้

  มีสวนหรือร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้มากกว่า 470 สวน กระจายอยู่สองข้างทางของถนนเลียบคลองสิบห้า ตลอดระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล

ชุดข้อมูลที่มีให้บริการในฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (Agricultural Digital Database for Decision-making of Ornamental Plant Grower Groups in Rangsit Area.)

01.

ข้อมูลแผนที่ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้

ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ที่ได้ทำการสำรวจแบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ บริเวณหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า จังหวัดนครนายก บริเวณตลาดไม้ดอกไม้ประดับบางบัวทอง และซอยวัดพระเงิน จ.นนทบุรี และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง จ. ปราจีนบุรี  แผนที่แสดงบริเวณพื้นที่สำรวจหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า วิธีใช้งาน : ใช้เมาส์คลิกลากเพื่อเลื่อนแผนที่, คลิกที่เครื่องหมาย + - เพื่อขยายหรือย่อแผนที่, คลิกที่สัญลักษณ์ …

02.

ข้อมูลพันธุ์ไม้

          การจัดหมวดหมู่ในฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ได้จำแนกเป็นสองลักษณะคือ การจำแนกตามหลักอนุกรมวิธาน โดยจัดกลุ่มตามวงศ์ (Family) ในแต่ละวงศ์จะแบ่งย่อยเป็น สกุล (Genus) ในแต่ละสกุลจะแบ่งย่อยเป็น ชนิด (species) ตามลำดับ และแบบที่สองคือ การจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ไม้คลุมดิน, ไม้ล้มลุก, ไม้พุ่ม, ไม้ยืนต้น, ไม้เลื้อย และไม้ประดับอื่นๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ชนิ…

03.

รายการและราคาพันธุ์ไม้

          ข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย และราคาพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลองสิบห้า อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตารางแสดงรายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย แสดงรายละเอียด ชื่อสวน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ของร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ ตารางแสดงราคาพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย แสดงรายชื่อพันธุ์ไม้ ชนิดภาชนะบรรจุ ขนาดภาชนะ และช่วงราคา  

โครงการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ

การสร้างระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต (Agricultural Digital Database for Decision-making of Ornamental Plant Grower Groups in Rangsit Area.) เป็นหนึ่งในสิบสามโครงการย่อยของ โครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Development of Smart Thai Agriculture Using Big Data) ซึ่งอยู่ในคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ตามแผนความร่วมมือของ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)