พรรณไม้ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุหลายปี อาจมีเนื้อไม้ มีการแตกกิ่งก้านสาขา ตั้งแต่ระดับใกล้ผิวดินหรือที่ปลายยอด