พรรณไม้ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุปีเดียวถึงหลายปี ไม่มีเนื้อไม้ ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา