รายงานสภาพอากาศประจำวันจากสถานีตรวจอากาศ Digital Farm System ที่ตั้งสถานี ตำบลคลองปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แสดงค่าต่างๆ ณ เวลาปัจจุบัน ได้แก่ ความเปียกใบ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ปริมาณการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ปริมาณน้ำฝนประจำวัน ปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดเดือน และปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดปี ปรับปรุงข้อมูลทุก 1 นาที

คลังเก็บข้อมูลรายงานสภาพอากาศประจำวันย้อนหลัง คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูล

 

ที่มา:

รายงานข้อมูลสภาพอากาศจาก สถานีตรวจอากาศคลองสิบห้า ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เว็บไซต์ Thai Digital Farm System http://digital-farm.sci.ku.ac.th/

ติดต่อ:

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข (อ.บอย) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email: chatchawal.w@ku.ac.th